هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

داوری هنر های فردی اهواز 30 شهریور

با سلام

اسامی مجاز شده در آزمون داوری هنر های فردی استان خوزستان

سید منصور یونسی

علیرضا خوان...

داوری اپن کمیته 30 شهریور اهواز

با سلام

اسامی(آقایان و بانوان)  مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان خوزستان

محمد رضا حمید

سمیه شیخی...

داوری اپن کمیته استان کرمان 3 اسفند

با سلام

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان کرمان

علی معصومی

 

 

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/12/11

داوری هنر های فردی اهواز 30 شهریور

با سلام

اسامی مجاز شده در آزمون داوری هنر های فردی استان خوزستان

سید منصور یونسی

علیرضا خوان...

تاریخ خبر:: 1397/12/11

داوری اپن کمیته 30 شهریور اهواز

با سلام

اسامی(آقایان و بانوان)  مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان خوزستان

محمد رضا حمید

سمیه شیخی...

تاریخ خبر:: 1397/12/11

داوری اپن کمیته استان کرمان 3 اسفند

با سلام

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان کرمان

علی معصومی