هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

کانچو اکبر فرجی

پیام تصویری کانچو اکبر فرجی بنیانگذار نینجوتسو در ایران

آموزش کاتای جینمای

تای جوتسو - ژاپن

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - کانچو فرجی

کن جوتسو

کن جوتسو 2

کن جوتسو 3

کن جوتسو 4

مصاحبه با تابناک نیوز