هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نینجوتسو ایران

اجرای گروه فرشتگان نینجا در مرحله اول عصر جدید

اجرای دختران نینجا در مرحله نیمه نهایی

اجرای مرحله دوم دختران نینجا در عصر جدید