مرتب سازی براساس :
همایش نینجاکاران در استادیوم آزادی 1401/04/07

همایش نینجاکاران در استادیوم آزادی 1401/04/07

اجرای گروه فرشتگان نینجا در مرحله اول عصر جدید

اجرای گروه فرشتگان نینجا در مرحله اول عصر جدید

اجرای دختران نینجا در مرحله نیمه نهایی

اجرای دختران نینجا در مرحله نیمه نهایی

اجرای مرحله دوم دختران نینجا در عصر جدید

اجرای مرحله دوم دختران نینجا در عصر جدید

پیام تصویری کانچو اکبر فرجی بنیانگذار نینجوتسو در ایران

پیام تصویری کانچو اکبر فرجی بنیانگذار نینجوتسو در ایران

مصاحبه با تابناک نیوز

مصاحبه با تابناک نیوز

کن جوتسو 4

کن جوتسو 4

کن جوتسو 3

کن جوتسو 3

کن جوتسو 2

کن جوتسو 2

کن جوتسو

کن جوتسو

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - ژاپن

تای جوتسو - ژاپن

آموزش نانچیکو

آموزش نانچیکو

سلاح تانتو

سلاح تانتو

آموزش کاتای جینمای

آموزش کاتای جینمای

هانبو جوتسو

هانبو جوتسو

آموزش سان شی نو کاتا با بو

آموزش سان شی نو کاتا با بو

سوک-هاتسومی

سوک-هاتسومی