هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

دل نوشته

1394/1/12

علف هرز

هرچقدر هم که پای یک علف هرز آب و کود بریزی واست میوه نمیاره

          بیین وقتت رو با چه کسی پر میکنی