هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

گردهمایی

1396/6/23

سمینار کشوری اردو چالوس

بدین وسیله اردو سراسری سبک نین جوتسو ار مورخ 24 شهریور تا 26 شهریور به مدت 3 روز برگزار میگردد

موارد آموزشی در...

1396/3/25

اولین همایش همگانی هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی

اولین همایش همگانی هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی شهر مشهد با حضور تیم نینجوتسو نینجاکاران معتبر جهانی تحت...