هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

مسابقات

1395/8/9

کسب مقام اول تیم نینجوتسو

هنرهای رزمی نینجوتسو استان البرز در مسابقات هنرهای فردی و تیمی بین سبک های رزمی در مورخه جمعه 95/08/07 با حضور...