هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

دیکشنری نینجا

1393/9/19

لغتنامه مربیان

واژه                                 معنی

نینجا                                 فردی فوق العاده

نین جوتسو                         هنر مخفی شدن

سن پای                             ارشد

شیهان                               بالاترین مسئول سبک

کانچو                               بنیانگذار 

چانین                                رهبر گروه

نی جین، جی نین                  هنر جوی مخصوص

یامابوشی                           زاهدان کوهستان

یودانشا                              دارنده کمربند سیاه

فودوکن                             مشت افقی شکل

هاپاکن                              کف دست

شیتو کن                            مشت جمع شده که شصت به طرف جلو باشد

کایتن کن                           دست نیمه جمع شده با انگشتان

شاکوکن                            پنجه دست برای پاره کردن بدن

شوکی کن                          ضربه زدن توسط نوک آرنج

شوتوکن                            ضربه زدن توسط تیغ دست

شیکان کن                          ضربه زدن توسط انگشتان نیمه بسته شده

کی کومه                           ضربه پیستونی پا

 گاری                               دروکردن ، جارو کردن پا

تامشی واری                       شکستن اجسام

اوشیرواشی بارای                 دروکردن از پشت پای حریف

تکنیک اوی گری                  لگد پرتابی     

موروته                             استفاده از دودست

سیکن زوکی                       مشت پیستونی

شینوبی ایری جوتسو             هنرمهارت های نهان کاری

سی شین تکی کیویو              هنرشاد کردن روحیه

چی مون جوتسو                   شناخت جغرافیا وعوارض طبیعت

 چوهوجوتسو                      رزم بهتری (سری)

 هنسوجوتسو                       هنر درمان درد

هوتنکان کیوجوتسو               علوم فلسفه

می کی یو                          مهارت های ویژه یاعلوم سری

کیومون جوتسو                    هنرمطالعه ومشاهده

بوریا کوجوتسو                    استراتژی (علوم حمله ولشگر کشی )

کوجونو                             تنفس وکنترل آن

سوی رن جوتسو                  هنر مهارت های آبی

 باجوتسو                           مهارت های اسب سوار ی

کوبودو                              کاربا سلاح

 کوبودوجوتسو                     سلاح های سنتی

ایبوکی                              یک سری فنون تنفسی

سن جوتسو                         هنر استراتژی

کیای جوتسو                       صدا و یا فریاد نینجا

تای جوتسو                         هنردفاع شخصی

کن جوتسو                          هنر استفاده از شمشیر

یاری جوتسو                       هنراستفاده از نیزه  نینجا

شوریکن جوتسو                   هنر تیغ انداختن

یوگی جوتسو                       هنرآواز وموسیقی

کاجوتسو                            هنرآتش وانفجار

کومی مان جوتسو                 هنر مطالعه

نین کو جوتسو                       هنر استفاده از سلاح های سنتی

دان شین                            تکنیک های مشت لرزان

سان شین نوکاتا                    5تکنیک و کاتاهای سنتی و پایه 

کوشی جوتسو                      فنون ازپا درآوردن حریف با انگشتان

جی یوکو کامائه                     وضعیت های بدن در حالت های متفاوت

هیگا                                 عوض کردن حالت

رتسو                                یکی از فرم های کوجی نواین

 ماواته                              برگردید، بچرخید

ای هو                               تمرین

 فودوتاچی، داچی                  حالت آماده باش

مائه ، شومن                       جلو،  روبه رو

گاشوکو                             کمپ آ موزشی، اردوی تمرین

نیدان                                پریدن ازروبرو

سایو                                 پهلو

گیالو                                 انجام معکوس

میگی                                راست

هیداری                             سمت چپ

 امبوس                             مسیر حرکات نرم

کامائه                               وضعیت بدنی یا طرز ایستادن

هیشو هو                            همیشه برنده

اوچی کاتا                           حرکات دورانی

اوچی اوتوشی                      ضربه به فرق سر

کامائه بو                            گارد بابو

یوکو اوچی                         ضربه به پایین 

دایشا ـ مواشی بو                  حرکت دایر ه ای بزرگ از روبه رو

هی تو نو کامائه                             حالتی که چوب پشت بدن است برای حمله

ایدوکیهون                          تکنیک های پایه

 نیدان مائه ما واشی بو           چرخش بالای سر برای زدن ضربه به پایین

 کاتا ـ سوکاشی بو                 گرفتن چوب اززیر بغل

سوبوری بو                        برش زدن به وسیله بو

یوسه نیگی                           گرفتن بواز انتها (شبیه گرفتن شمشیر)

بو                                    چوب 

شوریکن                            ستاره

بو شوريكن                         ستاره قلمي شكل

 واکی زاشی کاتانا                شمشیر کوچک 

 کوری ساری                       زنجير همراه با وزنه كوچك 

اوشیرواوکمی                      افت از پشت

یوکواوکمی                         افت از پهلو

زای                                 زانو زدن

 کایتن،های                         چرخش

 فوسه می                           افت به جلو روی زمین

  کایتن                              غلت سنتی

  زنپو کایتن                        غلت  از روبرو 

اوشیرو کایتن                      غلت به پشت

 یوکوکایتن                         غلت از پهلو

 مائه کایتن                         پشتک به جلو 

هاداکا جیمه                        خفه کردن، گرفتن گلوی حریف

کومی گی                           لباس حریف راگرفتن

اوی                                  پرتاب لحظه

نی گه                               فرار کردن

 ناگه                                 پرتاب

 نوسومی آشی                     حرکت پادزدان

 اوی شوتو                         پرتاب لبه دست

 سوری کومی                      یک قدم به جلو

 شیمه                               خفه کردن

 نکاده                               پنجه گربه

موته اوکمی                        پشتک زدن ـ افت جلو بدون استفاده از دست ها

ری                                  احترام وتواضع

 نارانده                              به صف شوید

دوجو، ماچی                       سالن تمرین

 شومن                              روبه رو

اُنه گاي شيماس                    خواهش كردن براي ورود به كلاس

یوی                                 آماده، خبردار

کی ری                             تعظیم رسمی

زایشین                              پشتکار قوی داشتن

آريگاتو گزاي ماشتا                تشكر از استاد براي وقت گذاشتن درتمرين

 دمو آريگاتو گزاي ماشتا          بسيار متشكرو سپاسگذارم

 تاتامی                                 حصیر، زمین مسابقه

 بوو                                    رزمی ،جنگی ، نظامی

واکاری ماشی تا                      من می فهمم

ای                                   نه

 های ، یسای                         بله ،  سلام

 واکاری مسن                      من نمی فهمم

ای هو                               تمرین

 کیو                                 درجه، ردیف

 سودسو                             بسیار خوب

دمو                                  متشکرم

هاتا                                  پرچم

 زابوتون                            تشک مخصوص برای نشستن درمنازل ژاپنی

 هیوتکی                            هدف ، سیبل تمرین ، میت ضربه زنی درتمرینات

گی                                   لباس

سوگی                               گذشت زمان

موکوسو                            تمرکز کردن، فکر کردن

کاشا                                 قرقره ای کوچک برای عبور

شي دوشي                          مربي  با تجربه  دان 4 به بالا                    

 

لغتنامه داوران

جی یو                               آزاد

 کامائه                              گارد

کی آی                              فریاد برای حمله

اوکه                                 دفاع

 تسوکی                                       ضربه

 تای ساباکی                        جاخالی

یامه                                  پایان

یاسوکو کومیته                     مبارزه قراردادی

موسوکونتی                        بیشتر کارکردن

کومیته                              مبارزه

هیکه واکه                          مساوی

هاجیمه                              شروع

ساسائه                              افزایش 

 کیمه                                قدرت  

توری ماسن                        غیر قابل قبول

هانمی                               نیم رخ

اوپن کومیته                        مبارزه کنترلی

شیکاکو                             اخراج

 هاشی                               حد، مرز

وازاری                             نیم امتیاز

چوگای                              منطقه خارج تاتامی

نوکاچی                             پیروز

کی کن                              شرکت نکردن حریف

هیوش                               ریتم

ایپون                                یک امتیاز

هانسوکو                            اخراج

شیرو، هاکو                        سفید

آکا                                   قرمز

کیکن                                کناره گیری حریف

هان داکن                           مشت نیمه بسته

آیوچی، دوچی                      همزمان زدن ضربات

موتونوایچی                        سرجا برگردید

 هانته ای، هانتی                  رای گیری

سوگی، جی کان                             وقت ، زمان

آکا ایپون                            قرمز یک امتیاز

آکانوکاچی                          سفید برنده شد

شوبوسامبوهاجیمه                 شروع کن باامتیاز سه

این بو آکا                           قرمز فعال تر

شوبوهاجیمه                        تمدید مسابقه

موبونی                             اخطارکنترل نکردن

تسوزوکته، انچو                   ادامه بدهید

ماکرو                               بازنده، شکست خورده

چوئی                                خطا، اخطار

رنشوشیای                          تمرینات مسابقه ای

سون، دومه                          کنترل ضربه حدود، ضربه ( یک اینچ فاصله تا هدف )

نائوته                                  راحت بودن، ریلکس ، آزاد ازتمرین

 

 

 

 

نام نویسنده اکبر فرجی
تگ ها
1 1
محمد حسن عامری   undefined 1398/11/13 09:09:00

سلام لطفا اگر امکان داره مدت زمان ارتقاء کیو ها را به ترتیب بفرمائید و اینکه که مثلا کیو ۷ با کیو ۴ زمان ارتقاء اش فرق داره یا هر دو مثلا شش ماه هست؟ متشکرم

1 0
مدیر سایت   www.ninja.ir 1399/2/10 23:34:44

با سلام
مدت زمان ارتقاء درجه بستگی به تلاش واستعداد هنرجو دارد.

9 3
مبین   undefined 1397/8/6 19:19:04

کانچو اگر میشه فلسفه نینجارو تو سایت بزارید

9 6
فرزام   1396/7/13 08:35:34

سلام
ممنون خیلی خوب بود
لطفا اصطلاحات بیشتری قرار بدین مثل بوجینکان یا معانی آرمهای روی لباس
باتشکر

28 2
Bujinkan Ninjutsu   www.ninja.ir 1397/4/19 22:46:58

درود بر شما
در اسرع وقت مقالات بیشتری در سایت قرار خواهیم داد.

1 8
Ahmad   undefined 1397/3/4 00:41:30

فقط دست کش چیزی نداره این رشته .استاد ما ک ما رو خورد کرد با مشت خالی

8 1
ابراهیم   undefined 1397/4/7 00:19:06

سلام عالی بود میشه معنی آرم یقه لباس نین جوتسو(نینجا) رو بگین ممنون میشم

7 0
Bujinkan Ninjutsu   www.ninja.ir 1397/4/19 22:44:48

درود بر شما
بوجینکان به معنای جنگجوی الهی میباشد

2 5
امیر   1395/10/5 20:11:17

سلام میخوام بدانم استاد در ماهشهر یا بندر امام خمینی دارین باتشکر

9 7
bujinkan ninjutsu   www.ninja.ir 1395/10/20 16:54:50

درود بر شما
به بخش مربیان مراجعه کنید.

4 7
بی نام و نشون   1394/4/31 05:33:33

عالییییییییییییییییییییییی

4 5
نینجای لامرد   1394/3/13 15:29:56

عالیییییییییییییییییییی

6 7
نینجای لامرد   1394/3/13 15:25:54

عالییییییییییییییییییییییییییی

10 10
ali   1394/3/8 17:05:17

سلام واقعاخیلی عالی بود.دست تون دردنکنه.واگرمیشه معنی بوجینکان ونینپو هم بگید

25 5
کمیته فنی   www.ninja.ir 1394/3/10 14:17:25

سلام بوجینکان به معنای خدای جنگجو میباشد و معنای نینپو چند تا هست اولین ان نام قدیم کشور ژاپن بوده دومی به معنای ذهیت و دهن میباشد و سومی به معنای درک و عمق درونی موضوعی می باشد .
موفق باشید .

10 7
محمد فاضل   138152724822 1394/2/11 13:24:00

عالیه عجب کلاسی من واقعا موافقم