هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اجرای گروه فرشتگان نینجا در مرحله اول عصر جدید

اجرای دختران نینجا در مرحله نیمه نهایی

اجرای مرحله دوم دختران نینجا در عصر جدید

پیام تصویری کانچو اکبر فرجی بنیانگذار نینجوتسو در ایران

آموزش نانچیکو

هانبو جوتسو

آموزش سان شی نو کاتا با بو

آموزش کاتای جینمای

سلاح تانتو

سوک-هاتسومی

تای جوتسو - ژاپن

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - کانچو فرجی

کن جوتسو

کن جوتسو 2

کن جوتسو 3

کن جوتسو 4

مصاحبه با تابناک نیوز