هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

علمی-ورزشی

1393/9/30

ورزش مهم تر است یا تغذیه ؟

عده ای زیادی از مردم چه افراد عادی و چه ورزشکارهمیشه این سوال را از خود می پرسند .که برای داشتن اندامی موزون و...

1393/9/26

شیوه های صحیح گرم کردن و سرد کردن بدن

شیوه های صحیح گرم کردن و سرد کردن

گرم کردن و سرد کردن مسئله ای بسیار مهم و تأثیر گذار در ورزش رزمی نینجوتسو ...