سوک ماساکی هاتسومی

Masaaki Hatsumi

استاد بزرگ ماساکی هاتسومی مدیر بین المللی بوجینکان دوجو در زمان حال است.دوجوی اصلی (هنبو دوجو) یا بوجیندن(قصر الهی) همراه با دفتر مدیریت که به آن متصل شده در محل تولد سوکه قرار دارد.او دارنده ی کمربند دان 10 که از سوکه دریافت کرده است. دکتر ماساکی هاتسومی وارث 9 مکتب نین جوتسو است که آنها را از “توشیتسوگو تاکاماتسو”(آخرین نینجای تاریخ) در سال 1970 دو سال قبل از مرگ تاکاماتسو دریافت کرده است.گفته میشود دکتر هاتسومی تنها کسی بوده که تعلیمات نینجا را در 15 سال آخر عمر تاکاماتسوی کبیر از او آموخته است.