هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه ازمون داوری بیکن کرمان 1396/11/11

تاریخ خبر: 1397/2/10

نتیجه ازمون داوری بیکن کرمان 1396/11/11

اسامی قبول شدگان در آزمون داوری بیکن کرمان در تاریخ 1396/11/11 :

محمد بهدادیان

محمدرضا اسماعیل زاده

فاطمه یادگاری

محمدرضا افروز

ابوذر یادگاری

پوریا ارکیان

پوریا طالبی زاده

علی اکبر سلطانی نسب

علی ساعدی

علی عبداللهی

فاطمه بهمنی

تگ ها