هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه ازمون داوری اوپن  استان خوزستان شهر اهوز 1397/02/08

تاریخ خبر: 1397/2/10

نتیجه ازمون داوری اوپن استان خوزستان شهر اهوز 1397/02/08

اسامی قبول شدگان درآزمون داوری اوپن اهواز در تاریخ 1397/02/08  

ساسان دانشیان

علیرضا خوانزاده

سید منصور یونسی

احسان حاجی پور

مسعود محمودی

سیدرسول شوکاوی

فاضل عقیلی اصل

محمد عاشوری

رسول البوطاها

تگ ها