هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان استان کرمان در تاریخ 97/07/20

تاریخ خبر: 1397/7/28

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان استان کرمان در تاریخ 97/07/20

لیست افراد مجاز شده در آزمون فنی استان کرمان در تاریخ 97/07/20 :

بانوان :

" دان 1 "

     * زهرا طباطبایی

 

     * سحر سالاری

 

     * حوریه پارسا

 

     * مهسا محمدی سلیمانی

 

     * ملینا قانونی

 

     * سارا خالقی

 

آقابان :

"دان 1"

     * ایمان زرهندی

 

     * دادواله حسینی

 

"دان 2"

     * امین معصومی

تگ ها