هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون داوری بیکن جوتسو استان گیلان به تاریخ 1397/02/14

تاریخ خبر: 1397/3/1

نتیجه آزمون داوری بیکن جوتسو استان گیلان به تاریخ 1397/02/14

اسامی مجاز شده در آزمون داوری بیکن جوتسو استان گیلان به شرح ذیل می‌باشد:

* حسین پور قدیری

* سجاد درویشی

* کاظم یزدانی

* محمد پور قدیری

* محمد یوسفی

* میلاد عبدالهی

تگ ها