هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان به تاریخ 1397/02/28

تاریخ خبر: 1397/3/9

نتیجه آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان به تاریخ 1397/02/28

اسامی مجاز شده در آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

محمدرضا طهماسبی

راضیه پروستان

ماهیرا برجی

اکرم اکبری

نسرین ابراهیم پور

وحیده پور امینایی

فاطمه غفاری

تگ ها