هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون داوری بیکن جوتسو استان هرمزگان به تاریخ 1397/03/04

تاریخ خبر: 1397/3/9

نتیجه آزمون داوری بیکن جوتسو استان هرمزگان به تاریخ 1397/03/04

اسامی مجاز شده در ازمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

سلیم دهقانی

حامد قاسم نیا

فرشاد طالبی کاشانی

مسعود زینلی

مهدی سالاری

بصیرالدین ملائی

امین بازماندگان

محمدحسین متقی

مهرزاد مظفری

فاطمه قریشی

تگ ها