هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون داوری اوپن بانوان 1396/12/18

تاریخ خبر: 1396/12/22

نتیجه آزمون داوری اوپن بانوان 1396/12/18

آوردن عکس و کپی شناسنامه الزامی است

معصومه میر قادری

زهرا خدایی

شیدا عباسی

فاطمه مهدی زاده

منیژه گودرزی

تگ ها