هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون بیکن جوتسو استان خراسان رضوی 1397/01/31

تاریخ خبر: 1397/2/2

نتیجه آزمون بیکن جوتسو استان خراسان رضوی 1397/01/31

 اسامی قبول شدگان در آزمون بیکن جوتسو استان خراسان رضوی در تاریخ 1397/01/31 روز جمعه

آقای علی مراد پور

آقای محمد حسین پور خانزاری

آقای مرتضی غلامی نژاد

آقای هادی فرزانه 

آقای هادی واقف

خانم نسیبه جلالی

تگ ها