هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری چالوس 1398/02/13

تاریخ خبر: 1398/2/23

نتایج آزمون داوری چالوس 1398/02/13

نتایج آزمون داوری چالوس به شرح ذیل میباشد :

داوری کاتا***

محمد فعال فرد

محمدرضا صلاحی

مجتبی حسین زاده

میثم شعبانی

محمد نژاد کاکرودی

سعید عوض زاده

فاطمه صفری

فاطمه زهرا موسوی

شبنم نوروزیان

 

داوری بیکن ***

محمدرضا صلاحی

سعید مدبر

میثم شعبانی

سعید عوض زاده

 

هنرهای فردی***

پردیس محمدی

شیرین محمدی

 

فوکیا****

پردیس محمدی

شیرین محمدی

فاطمه صفری

شبنم نوروزیان

فاطمه موسوی

مجتبی حسین زاده

 

تگ ها