هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان اصفهان بانوان 12 دی ماه 99

تاریخ خبر: 1399/10/20

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان اصفهان بانوان 12 دی ماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی به شرح ذیل میباشد

فاطمه مردانی

سهیلا مردانی

مرضیه طباطبایی

زهرا طباطبایی

ریحانه کرمی

نرجس عسگری

سحر مرادی

نگارتوکلی

زیبا حیدری

تگ ها