هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری های کاتا و بیکن جوتسو  بانوان استان اصفهان 20 خرداد ماه1400

تاریخ خبر: 1400/5/3

نتایج آزمون داوری های کاتا و بیکن جوتسو بانوان استان اصفهان 20 خرداد ماه1400

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری کاتا و بیکن جوتسو بانوان استان اصفهان  به شرح ذیل میباشد

کاتا :

زهرا امیدی

سهیلا مردانی

فاطمه مردانی

مریم حجازی

مریم توکل پناه

مرضیه طباطبایی

زهرا طباطبایی

مژده ناوندیان

مریم رمضانی

فریبا فتحی

سمیرا شجاعی

نگارتوکلی

ریحانه رحیمی

نرجس عسگری

ریحانه شرکت

هاجر طاهری

نرگس حبیب اللهی

ریحانه محمداسماعیلی

سودابه محوری

طاهره یوسفی

نرگس آقابابایی

ثنا قاسمی

 

بیکن جوتسو

ریحانه کرمی

تگ ها