هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو  بانوان استان اصفهان 14 شهریور 99

تاریخ خبر: 1399/6/20

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان اصفهان 14 شهریور 99

*اسامی قبول شدگان داوری استان اصفهان  بانوان به شرح ذیل میباشد *

طاهره یوسفی

غزل زمانی

زهرا طهماسبی

نرجس عسکری

ریحانه شرکت

نرگس آقابابایی

زهرا طباطبایی

سهیلا مردانی

تگ ها