هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو بندرعباس 17 خرداد 98

تاریخ خبر: 1398/3/20

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو بندرعباس 17 خرداد 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

 

**اپن کمیته

حسین رستم مقدم

فرشاد کاشانی

مهرزاد مظفری

مبین ساربانی

محمدحسین متقی

 

بیکن جوتسو** 

سعید عبدالله پور

حسین رستم مقدم

اسامه تقی زاده

تگ ها