هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو استان اصفهان 30خرداد 98

تاریخ خبر: 1398/4/9

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو استان اصفهان 30خرداد 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته استان اصفهان :

علی یزدانی

سید یاسین دادور

مجتبی صفیان

ریحانه محمد اسماعیلی

 

*اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو :

زهرا امیدی

نرگس آقابابایی

محبوبه نجاری

فاطمه مردانی

سودابه محوری

تگ ها