هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

دومین دوره کلاس مربیگری عملی نینجوتسو درجه سه به میزبانی استان اصفهان

تاریخ خبر: 1396/3/30

دومین دوره کلاس مربیگری عملی نینجوتسو درجه سه به میزبانی استان اصفهان

 .دومین جلسه کلاس مربیگری عملی نینجوتسو درجه سه به میزبانی استان اصفهان شهر اصفهان برگزار می گردد این کلاس ها به مدت 52 ساعت (7 ماه ) به طول می انجامد این دوره از کلاس ها به همت نماینده کمیته بانوان استان،سنسه خانم مهوری برگزار می گردد    

تگ ها