هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری اوپن کمیته اصفهان

تاریخ خبر: 1396/4/4

داوری اوپن کمیته اصفهان

 کلاس داوری توجیهی اوپن کمیته اصفهان در شهر اصفهان تحت نظر کمیته داوران اصفهان در تاریخ 1396/04/03  به مدت 2 ساعت برگزار گردید با تدریس سنسه سلیمیان و سنسه صفیان   

تگ ها