هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

بوجین کان چیست؟

1395/9/9

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد. ماساکی هاتسومی، سوک فعلی بوجین کان دوجو میباشد.در کل،این نظام شامل 9ریو(مکتب)مختلف میباشد که مربوط به هنر های رزمی سبک قدیم چین هستند.هرچند که برخی از این مکتب ها به یکدیگر مرتبط هستند و سوک یک مکتب به طور همزمان سوک مکتب دیگری نیز باشد،اما هریک از آنها تاریخ و اصل و نصب خاص خود را دارند.ماساکی هاتسومی این ریو ها را از استاد خود توشیتسوگو تاکاماتسو به ارث برده است که در سال 1972از دنیا رفت.ماساکی هاتسومی استاد 9ریوی زیر میباشد:

  • 34مین استاد بزرگ در توگاکوره-ریو نینجوتسو

در اواخر دهه 1100 توسط نیشینا دایسوکه بنیان نهاده شد.

  • 28مین استاد بزرگ در گیوکوریو کوشی جوتسو

در اواسط 1100 هاکونسای توزاوا آن را پایه ریزی کرد.

  • 28مین استاد بزرگ در کوکی شیندن ریو هاپو بیکن جوتسو

در اواسط 1300، ایزومو کانجا یوشیترو آن را پایه ریزی کرد.

  • 26مین استاد بزرگ در شین دن فودو ریو داکن تای جوتسو

در اوایل 1100، توسط ایزوموکانجا یوشیترو آن را پایه گذاری کرد.

  • 21مین استاد بزرگ در گیوکوشین ریو نین جوتسو

در اواسط 1500،گوئمون ترویوشی ساساکی آن را پایه ریزی کرد.

  • 18مین استاد بزرگ در کوتوریو کوپوجوتسو

در اواسط 1500 ساکاگامی تارو کونیشینگه آن را پایه ریزی کرد.

  • 17مین استاد بزرگ در هوون تای تاکاگی یوشین ریو جوتای جوتسو

در اواسط 1600، اوریوئمون شیگنوبو تاکاگی آن را پایه ریزی کرد.

  • 15مین استاد بزرگ در گیکان ریو کوپو جوتسو

در اواسط 1500، توسط هینایزائمون نو جو ایناگا ایگا پایه ریزی شد.

 

بوجین کان دوجو، به عنوان یک قائده ی کلی، تلفیقی است از 9 ریو که مطابق با مضمونی که ماساکی هاتسومی تعیین میکند، اهمیت و تاکیدی که روی آن دارد،هرساله تغییر می یابد.این مضمون مشخص شده به ما اجازه می دهدکه با یکی از ریوها کار کنیم. چندین سال است که سراسر دنیا از آن پیروی می کنند. اما برخی دوجوها آن را برنمیگزینند و در عوض جنبه های دیگری را که در آن زمان برای دوجوی آنها اهمیت دارد، مورد مطالعه قرار می دهند.

در  طی سال های 1980 تا 1990، بوجین کان دوجو به خاطر ارتباطی که با "پیشرفت یکباره ی نینجاها"در غرب داشت، شهرت یافت. هاتسومی سوک سه ریوی نینجایی است. نام رسمی بوجینکان، تا قبل از سال 1995، بوجین کان دوجو نینپو تای جوتسو بود.قضاوت هاتسومی این گونه بود که در این نام تاکید بسیار زیادی بر جنبه ی نینجوتسو شده است.در حالی که بر سایر بخش های بوجین کان که قسمت عمده ای از آن را تشکیل میدهند، توجه کافی نشده است.بنابراین نام آن به بوجین کان دوجو بودو تای جوتسو تغییر یافت.این نام به وضوح نشان داد که نینجوتسو فقط یک سوم این نظام را به خود اختصاص داده است و این که ما در کل، یعنی جدای از نینجوتسو، بخش های زیاد دیگری داریم که باید بررسی کنیم.

 

نام نویسنده bujinkan ninjutsu
تگ ها