هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

برگزاری آزمون دان فدراسیونی 1 الی 4

تاریخ خبر: 1397/9/29

برگزاری آزمون دان فدراسیونی 1 الی 4

** اطلاعیه **

برگزاری آزمون دان فدراسیونی 1 الی 4 مورخ 1397/11/12

آدرس : تهران شهر ری خیابان فرمانداری -جنب تربیت بدنی -مجموعه ورزشی مقدم امام علی ساعت 9 صبح الی 17

مدارک مورد نیاز : کپی شناسنامه - کارت ملی -  پایان خدمت - بیمه ورزشی 97 - آیدی کارت فدراسیونی

دان 1 : 13 سال تمام - کپی کیو یک - مبلغ 120.000 تومان

دان 2 : 15 سال تمام - کپی دان یک فدرالی -مبلغ 135.000 تومان

دان 3 : 20 سال تمام - کپی دان دو فدرالی -مبلغ 160.000 تومان

دان 4 : 24 سال تمام - کپی دان سه فدرالی -مبلغ 250.000 تومان  

تگ ها