هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اولین همایش همگانی هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی

تاریخ خبر: 1396/3/25

اولین همایش همگانی هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی

اولین همایش همگانی هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی شهر مشهد با حضور تیم نینجوتسو نینجاکاران معتبر جهانی تحت نظر سنسی غلامی نژآد نماینده استان خراسان در تاریخ 23/03/1396 برگزار شد. 

تگ ها