هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05

تاریخ خبر: 1397/6/6

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05:

سارا قاضی مرادی

* مرضیه ارجمند

* آذر یاری

* سیده زهره سادات رسول

* پردیس محمدی

* زهرا فعله گری

* افرا شیخ شاهرخ دهکردی

* مبینا علیاری

تگ ها