هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک 27 دیماه 98

تاریخ خبر: 1398/11/7

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک 27 دیماه 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک مورخ 27 دیماه 98 به شرح ذیل میباشد**

اوپن کمیته :

محسن قربانی

رضا بختیاری

 

بیکن جوتسو :

سید علی آیت 

امیر مهدی قاسمی

احمدرضا امیدی

محسن قربانی

روزبه بختیاری

رضا بختیاری

 

کاتا-شورایکن:

محمد کاوه

سید علی آیت

محمد احسان نوروزی

محسن قربانی

حسین رضایی

پریسا شعبانی

 

** هنرهای فردی

سید علی آیت

حسین رضائی

پوریا ملکی

 

تگ ها