هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی چالوس

تاریخ خبر: 1397/4/24

اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی چالوس

نتیجه آزمون داوری هنرهای فردی افراد مجاز شده در آزمون 18 تیرماه 97  به شرح ذیل میباشد

سعید عوض زاده

کریم الیاسی

محمد مهدی کمرگرد

سید مهدی حسینی

فرشید خزائی پول

محمد نژاد کاکرودی

سعید مدبر

تگ ها