هنر نين جوتسو ، مجموعه اي از دانش ها و رموزي است كه اساس برخورد نينجاها با زندگي ادراك ( مسائل ) و پيشگيري از خطر را تشكيل مي دهد.
نينجوتسو ، علاوه بر يك سيستم وارد آوردن ضربات فيزيكي به منظور انجام عمليات اطلاعاتی و رزمي چیریکی، يك روش كلي زندگي است كه در آن كليه جنبه هاي وجودي دنياي اطراف ما، تمام سطوح و مراتب آگاهي و چشم انداز كلي ادراك فرد، باهم تركيب گرديده اند تا حيات شخص را با توجه و بر اساس گردش كلي جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم و هماهنگ با آن، معني ببخشد.
يك نينجا، مسئله و موضوع كنار آمدن با عالم وجود را به 3 شيوه و طريق، تجسم عيني مي بخشد...
ادامه...

Englsih      فارسی

Enter ورود