گیلان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

مهدیه رجبی مقدم

02632532264

نماینده استان و مربی

 

 

 

   

2

صفیه سازگاری

02632532264

مربی