گلستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

راحله داود زاده

02632532264

نماینده استان و مربی

دان 4

 

 

 

 

2

مرضیه اربابی

02632532264

مربی

دان 1

 

 

 

 

3

ناهید دودانگی نژاد

02632532264

مربی

دان 1