کرمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

فاطمه یادگاری

02632532264

نماینده و مربی مربی

دان 2