تهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

ملیکا آسمانی

02632532264 مربی دان 1 دان 1 _ درجه3 درجه3

2

فاطمه والی پور

02632532264

مربی

دان 4

دان 4

_

درجه2

درجه2

3

سمیه فرجی

02632532264

مربی

دان 3

دان 3

_

درجه3

درجه3

4

لادن نعمتی

02632532264

مربی

دان 1

دان 1

_

درجه3

درجه3

5

زهرا فعله گری

02632532264

مربی

دان1

دان 1

 

درجه3

درجه3

 

مریم امینی

02632532264 مربی و نماینده استان دان 3

دان 3

دان 3

 درجه2

درجه2