البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

اشرف حدادی

02632532264

نماینده استان و نائب رئیس سبک

 

 

 

   

1

خاطره جلیل زاده

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

3

اکرم حسینی

02632532264

مربی

دان 4

 

 

 

 

4

سعیده عابدینی

02632532264

مربی

دان 4

 

 

 

 

5

فاطمه معمر

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

6

راحله محیطی اردکانی

02632532264

مربی

دان 4

 

 

 

 

7

مینا حسنی

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

8

آرزو نوایی

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

9

زینب سلیمی

02632532264

مربی

دان 3

 

 

 

 

10

لیلا زنجانی

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

11

فریبا فرجی پور

02632532264

مربی

دان 2

 

 

 

 

12

یاسمن نوری

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

13

الناز شیروانی

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

14

تارا دهنوی

02632532264

مربی

دان 1

 

 

 

 

15

میترا قاضی مرادی

02632532264

مربی

دان 2

 

 

 

 

16

مژگان باقری

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

17

فاطمه والی پور

02632532264

مربی

دان 4

 

 

 

 

18

سمیه نیک خلق

02632532264

مربی

دان1

 

 

 

 

19 منیژه گودرزی 02632532264 مربی دان 1