اصفهان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

ریحانه محمد اسماعیلی

02632532264

مربی

 

 

 

   

1

فاطمه والی پور

02632532264

مربی

دان 4

 

 

 

 

3

سودابه محوری

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

4

مریم قادری

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

5

طاهره یوسفی

02632532264

مربی

 

 

 

 

 

6