هرمزگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

محمدرضا طهماسبی

09139460174

نماینده و مربی

 

 

 

   

1

علیرضا طهماسبی

09171607224

مربی

 

 

 

 

 

3

علی پروستان

09019927956

مربی

 

 

 

 

 

4

مهدی سالاری

09176554530

مربی