فارس

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

علی پورنگ

09171183516

نماینده استان و مربی

 

 

 

   

1

محمد راستی

09179336104

مربی

 

 

 

 

 

3

مهدی صابری جهرمی

09177922061

مربی

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

5

مجید پاک

09171066642

مربی

 

 

 

 

 

6

مهدی رنجبر

09179811396

مربی

 

 

 

 

 

7

مسعود مهروری

09171834622

مربی

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

10

پیمان قربانی

09389028541

مربی

 

 

 

 

 

11

حسین انصاری

09179262327

مربی

 

 

 

 

 

12

محمد باقر طاهری

09368677587

مربی

 

 

 

 

 

13

حسین مصطفی پور

09179271981

مربی

 

 

 

 

 

14

سعید پور رمضان

09388410372

مربی

 

 

 

 

 

15

سعید بستان دوست

09369690709

مربی

 

 

 

 

 

16

محمد علی یزدان داد

09172475002

مربی

 

 

 

 

 

17

رضا هاشمی

09399144288

مربی

 

 

 

 

 

18

ابراهیم شفیعی

09170463558

مربی

 

 

 

 

 

19

       

 

 

 

 

20