مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

یعقوب زهره وند

09188635320

نماینده و مربی

دان 4

دان 3

 

   

1

حسین لنجانی

09372296360

مربی

 

 

 

 

 

3

حسین رضایی (تفرش)

09191974094

مربی

 

 

 

 

 

4

محسن رضایی (خمین)

09183653426

مربی