زنجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

علی طاهری

09102031027

نماینده و مربی

 

 

 

   

1

بهرام فرجی

09193419576

مربی

 

 

 

 

 

3