گیلان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

بهزاد دام انداز

09301843471

نماینده استان و مربی

دان 4

 

 

   

1

فریبرز صیاد

09111811590

مربی

 

 

 

 

 

3

کاظم یزدانی

09359300423

مربی

 

 

 

 

 

4

میلاد صداقت

09359424759

مربی

 

 

 

 

 

5

ساسان یزدان پرست

09118384757

مربی

 

 

 

 

 

6

میلاد پاسبان وطن

09357577874

مربی

 

 

 

 

 

7

دانیال بن یعقوب

09216240443

مربی

 

 

 

 

 

8

ساسان رمضانی حق پرست

09305063950

مربی

 

 

 

 

 

9

پوریا قربانی

09378576761

مربی

 

 

 

 

 

10

مهدی مالکی

09118315196

مربی

 

 

 

 

 

11

سعید خانزاده

09111363721

مربی

 

 

 

 

 

12

طنین عدالتی

09113378147

مربی