گلستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

محمد قادری

09111707383

نماینده استان و مربی

دان 5

 

 

 

 

2

علیرضا پهلوان

09112763981

مربی

 

 

 

 

 

3

محمدرضا ولایتی منفرد

09117500634

مربی