خراسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دان سبکی

دان فدراسیونی

دان جهانی

داوری سبکی

داوری فدراسیونی

1

غلامی نژاد

09158104816

مربی . نماینده خراسان رضوی

1

1

0

0 0

1

هادی واقف (سبزوار)

09153710173

مربی .نماینده سبزوار

2

1

1

3

0

3

ابراهیم گلزار (بجنورد)

09158867754

مربی. نماینده خراسان شمالی

1

1

0

3

0

4

هادی فرزانه

09156590281

مربی .نماینده سرخس

1

1

0

3

0

5

هادی دهقانی (تربت جام)

09335561090

مربی

1

1

0

3

0

6

محمدامین شیبانی

09158159591

مربی.

1

0

0

0

0

7

جبرئیل کریم زاده(خراسان شمالی)

09159849709

مربی

1

1

1

3

3