هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

پیام تصویری کانچو اکبر فرجی بنیانگذار نینجوتسو در ایران

آموزش نانچیکو

هانبو جوتسو

آموزش سان شی نو کاتا با بو

آموزش کاتای جینمای

سلاح تانتو

سلاح کاما (داس)

سلاح سانچیکو

سوک-هاتسومی

تای جوتسو - ژاپن

تای جوتسو - کانچو فرجی

تای جوتسو - کانچو فرجی

کن جوتسو

کن جوتسو 2

کن جوتسو 3

کن جوتسو 4

مصاحبه با تابناک نیوز