هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)


نتیجه ازمون داوری اوپن استان خوزستان شهر اهوز 1397/02/08

1397/2/10

اسامی قبول شدگان درآزمون داوری اوپن اهواز در تاریخ 1397/02/08  

ساسان دانشیان

علیرضا خوانزاده

سید منصور یونسی

احسان حاجی پور

مسعود محمودی

سیدرسول شوکاوی

فاضل عقیلی اصل

محمد عاشوری

رسول البوطاها