هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون داوری هنر های فردی 1396/11/21

تاریخ خبر: 1396/12/23

نتیجه آزمون داوری هنر های فردی 1396/11/21

اوردن عکس و کپی شناسنامه الزامی است

امیر لولاکی

علیرضا توکلی

امید نصر آزادانی

متین اسماعیلی

عرفان بخشی 

علی بمانی

عارف سلحشور

ایمان باقری

حمید شریفی

 

تگ ها